Συχνές Ερωτήσεις

 

 1. 1
  Τι είναι η υπηρεσία Φορητότητας Αριθμών;

  Η Φορητότητα Αριθμών είναι η δυνατότητα που έχει κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 2. 2
  Πώς μπορώ να μεταφέρω τον αριθμό μου σε έναν άλλο πάροχο;

  Η διαδικασία Φορητότητας Αριθμού είναι ιδιαίτερα απλή. Ο συνδρομητής απευθύνεται στον πάροχο που θέλει να μεταφερθεί (πάροχο Δέκτη) και υποβάλλει αίτηση φορητότητας του τηλεφωνικού του αριθμού. Ο πάροχος Δέκτης με τη λήψη μιας αίτησης φορητότητας από το συνδρομητή προωθεί τις απαιτούμενες πληροφορίες, μέσω της ΕΒΔΑΦ, στον πάροχο Δότη, και ο πάροχος Δότης, αφού εξετάσει τα στοιχεία της αίτησης θα την αποδεχθεί ή θα την απορρίψει, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης που ορίζονται στο Κανονισμό της Φορητότητας. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο συνδρομητής περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την οποία ενημερώνεται από τον πάροχο Δέκτη.

 3. 3
  Πόσος χρόνος απαιτείται για να μεταφερθεί ο αριθμός μου;

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Φορητότητας, ο πάροχος Δέκτης οφείλει να προωθήσει την αίτηση φορητότητας του συνδρομητή στον πάροχο Δότη αποκλειστικά μέσω της ΕΒΔΑΦ εντός το πολύ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της από το συνδρομητή. Ο πάροχος Δότης οφείλει εντός 6 εργάσιμων ωρών από την λήψη της αίτησης φορητότητας αριθμού να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, η μεταφορά του αριθμού πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την αποδοχή. Επομένως, ο συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης της μεταφοράς του αριθμού δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία που ο συνδρομητής υπέβαλε την αίτηση φορητότητας στον πάροχο Δέκτη. Τονίζεται ότι σε περίπτωση φορητότητας σταθερής τηλεφωνίας, που συνοδεύεται από αίτηση πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου η μεταφορά του (των) αριθμού(ών) διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, για την οποία ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχει διακοπή στις υπηρεσίες που λαμβάνει ο συνδρομητής.

  Σημειώνεται ότι ο χρόνος μεταφοράς μπορεί να παραταθεί λόγω καθυστέρησης η οποία οφείλεται στο συνδρομητή, όπως για παράδειγμα λόγω υποβολής από το συνδρομητή αιτήματος ενεργοποίησης του αριθμού του στον πάροχο Δέκτη σε ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία που απορρέει από την παραπάνω προθεσμία ή λόγω καθυστερημένης λήψης από το συνδρομητή της κάρτας SIM (στην κινητή τηλεφωνία).

 4. 4
  Πώς μπορώ να γνωρίζω σε ποιο δίκτυο ανήκει ένας αριθμός και σε τί μου χρησιμεύει αυτό;

  Με τη φορητότητα, τα πρώτα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού δεν δηλώνουν πλέον την εταιρεία (πάροχο) που ανήκει ο καλούμενος. Ως αποτέλεσμα,  ο συνδρομητής δεν δύναται να γνωρίζει αν καλεί αριθμό που ανήκει στο ίδιο ή σε άλλο δίκτυο, ώστε να εκτιμήσει την αντίστοιχη χρέωση.

  Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια web εφαρμογή με την οποία μπορεί οποιοσδήποτε να πληροφορηθεί τον πάροχο που εξυπηρετεί τη σύνδεση ενός αριθμού. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή επισκεφθείτε την Αναζήτηση Αριθμού.

  Εκτός από τη διαφάνεια της χρέωσης, η γνώση του παρόχου στον οποίο ανήκει ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση υποβολής ενός παραπόνου για αριθμό υψηλής χρέωσης στην εταιρεία που διαθέτει τον αριθμό.           

 5. 5
  Για ποιους λόγους μπορεί να απορρίψει ο πάροχος Δότης την αίτηση φορητότητας μου;

  Ο Κανονισμός της Φορητότητας ορίζει αυστηρά τους λόγους για τους οποίους ο πάροχος Δότης οφείλει να απορρίψει την αίτηση φορητότητας ενός συνδρομητή. Ο πάροχος Δότης οφείλει να απορρίψει την αίτηση φορητότητας αριθμού μόνο:

  – Εάν ο Α.Φ.Μ. ή ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου της αίτησης είναι διαφορετικός σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει ο πάροχος Δότης στην κατοχή του.

  – Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι μη ενεργός

  – Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανήκει σε άλλον συνδρομητή.

  – Στην περίπτωση μεταφοράς ομάδας συνεχόμενων αριθμών, όταν η ομάδα δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό της Φορητότητας.

 6. 6
  Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που απορρίφθηκε η αίτηση φορητότητας του αριθμού μου;

  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης φορητότητας του αριθμού ενός συνδρομητή ο πάροχος Δέκτης οφείλει να ενημερώσει τον συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του και να τον πληροφορήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο συνδρομητής για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησής του.

 7. 7
  Μπορώ να μεταφέρω τον τηλεφωνικό μου αριθμό σε άλλη περιοχή, παραμένοντας στον ίδιο πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών;

  Η υπηρεσία Φορητότητας Αριθμών αφορά στη διατήρηση του γεωγραφικού αριθμού εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, όπως αυτή αντιστοιχεί σε έναν Εθνικό Κωδικό Προορισμού (π.χ. 210, 211, 2310). Φυσικά, σε αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα μη γεωγραφικούς αριθμούς δεν υφίσταται αυτός ο περιορισμός.

 8. 8
  Για ποιες κατηγορίες τηλεφωνικών αριθμών εφαρμόζεται η υποχρέωση φορητότητας;

  Η υπηρεσία φορητότητας είναι διαθέσιμη για τους γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κινητής τηλεφωνίας. Οι κατηγορίες μη γεωγραφικών αριθμών, πέραν των αριθμών κινητής τηλεφωνίας, για τους οποίους εφαρμόζεται η υποχρέωση φορητότητας είναι οι εταιρικοί αριθμοί και οι αριθμοί πρόσβασης σε VPN (σειρά 50), οι προσωπικοί αριθμοί (σειρά 70), οι αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800), οι αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801), οι αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας (σειρά 807), οι αριθμοί των σειρών 806, 812, 825, 850, 875, 896 και 899 και οι αριθμοί πρόσθετης χρέωσης (σειρά 90).

 9. 9
  Πόσο συχνά μπορώ να μεταφέρω τον αριθμό μου; Δεσμεύομαι εάν έχω σύμβαση ορισμένου χρόνου με τον πάροχο;

  Ο συνδρομητής μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό του σε διαφορετικό δίκτυο όσο συχνά θέλει, χωρίς κάποιον περιορισμό. Επίσης, ο συνδρομητής έχει δικαίωμα φορητότητας αριθμού ακόμη και αν συνδέεται με τον πάροχο με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις του συνδρομητή που απορρέουν από τη σύμβασή του με τον πάροχο Δότη.

 10. 10
  Πόσο κοστίζει η μεταφορά του αριθμού μου;

  Δεν ορίζεται από την ΕΕΤΤ κάποιο “τέλος φορητότητας αριθμών” που επιβάλλεται στους συνδρομητές για τη φορητότητα των αριθμών τους. Μόνο ο νέος πάροχος δύναται να επιβάλει “τέλος φορητότητας αριθμών” προς το δίκτυό του, με βάση την εμπορική πολιτική του (ο υφιστάμενος πάροχος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει τέλος για τη φορητότητα των αριθμών). Ωστόσο, η σημερινή πρακτική των εταιρειών είναι η φορητότητα να γίνεται δωρεάν.

  Σημειώνεται ότι οι πάροχοι έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν “τέλος ενεργοποίησης/σύνδεσης” για την ενεργοποίηση των νέων συνδέσεων στα δίκτυά τους. Σε κάθε περίπτωση οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται από τον νέο πάροχο πριν την υποβολή της αίτησης φορητότητας για το ύψος του τέλους φορητότητας (εάν υπάρχει) και το ύψος του τέλους ενεργοποίησης/σύνδεσης που θα χρεωθούν.

 11. 11
  Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες;

  Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας φορητότητας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΕΕΤΤ (τηλ. 801 11000 80 (αστική χρέωση), fax. 210 610 5049 , email: katanalotes@eett.gr ή consumers@eett.gr). Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε την  καταγγελία σας, στη σελίδα της ΕΕΤΤ, καταγγελίες, σχετικά με τη διαδικασία φορητότητας.

 12. 12
  Για πόσο χρόνο μπορεί να υπάρξει διακοπή υπηρεσίας κατά τη διαδικασία μεταφοράς του αριθμού;

  Ο μέγιστος χρόνος διακοπής υπηρεσίας κατά τη διαδικασία μεταφοράς του αριθμού αντιστοιχεί στο μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου όλοι οι πάροχοι (σταθερών και κινητών δικτύων) υποχρεούνται να ενημερώσουν τους πίνακες δρομολόγησης των κλήσεων με τα νέα στοιχεία της ΕΒΔΑΦ προκειμένου να επιτυγχάνουν τη σωστή δρομολόγηση των κλήσεων, και ισούται με 2 ώρες.

 13. 13
  Θέλω να ακυρώσω την αίτηση φορητότητας του αριθμού μου. Ποια είναι η διαδικασία και οι σχετικές προθεσμίες;

  Η υποβολή του αιτήματος για την ακύρωση της αίτησης φορητότητας γίνεται στον πάροχο-δέκτη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (εφόσον υποστηρίζεται από τον πάροχο-δέκτη):

  α. εγγράφως στο κατάστημα του παρόχου-δέκτη (με την προσκόμιση ταυτότητας και την επισύναψη στην αίτηση φωτοτυπίας ταυτότητας).

  β. με αποστολή fax στον πάροχο-δέκτη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας) .

  γ. με τηλεφωνική κλήση προς συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό του παρόχου-δέκτη, κατά την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ακύρωση από αυτοματοποιημένο σύστημα. Η κλήση πρέπει να γίνει από τον αριθμό για τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση φορητότητας.

  δ. Με ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που διαθέτει ο πάροχος-δέκτης.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ακύρωσης που υποστηρίζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πάροχο-δέκτη.

   

  Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος ακύρωσης της αίτησης φορητότητας είναι:

  –  για τη σταθερή τηλεφωνία μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ενεργοποίησης στον νέο πάροχο.

  –   για την κινητή τηλεφωνία μέχρι την παραλαβή της κάρτας SIM.

  Τα εκπρόθεσμα αιτήματα απορρίπτονται και η υλοποίηση της αίτησης φορητότητας προχωρά κανονικά.

Τελευταία ενημέρωση: 24/07/2023