Σχετικά με την ΕΒΔΑΦ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φορητότητας ενός αριθμού είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του παρόχου Δότη και του παρόχου Δέκτη. Επιπλέον, με την επιτυχή μεταφορά ενός αριθμού στον νέο πάροχο (τον Δέκτη) απαιτείται η πληροφόρηση όλων των παρόχων ώστε να δρομολογούν σωστά τον αριθμό. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς Φορητότητας (ΕΒΔΑΦ) που αποτελεί το κεντρικό και μοναδικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης των παρόχων.

Η ΕΒΔΑΦ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004 και η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της εποπτεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).